Låneinformation

Låneinformation för biblioteken i Vörå.

Allmänna regler

  • Biblioteket är öppet för alla som följer bibliotekets regler.
  • Första lånekortet är gratis och du får det genom att fylla i en blankett med person- och adressuppgifter samt visa giltig legitimation.
  • Då du undertecknar lånekortets avtal förbinder du dig att följa bibliotekets regler. Du ansvarar för det material som lånas på ditt kort.
  • Meddela alltid namn-, telefon-, och/eller adressförändringar till biblioteket.
  • Meddela även biblioteket om du förlorar ditt lånekort.

 

Bibliotekskort

Alla som uppnått skolåldern kan få ett lånekort genom att fylla i en blankett med personuppgifter. För barn under 15 år krävs vårdnadshavarens underskrift och denne ansvarar för bibliotekskortet. Läroinrättningar, vårdinrättningar och samfund utser ett behövligt antal ansvarspersoner, vilka ger sitt skriftliga samtycke till att elever, patienter och anställda använder bibliotekskortet.

Biblioteket uppbär avgift för nytt kort: Första bibliotekskortet är avgiftsfritt. Borttappat kort, som ersätts med nytt, kostar 2,00 euro.

Lånetid

Lånetiden är i regel 28 dygn. För en del av materialet kan lånetiden vara kortare, t.ex. för kursböcker och dateromaterial, 14 dygn, DVD 14 dygn.
Återlämningsdatum finns angivet på kvittot man får när man lånar. Om materialet inte återlämnas inom utsatt tid, kan lånerätten förverkas.

Biblioteksmaterial som inte är reserverat av en annan person kan lånas om. Förlängning av material kan även göras via telefon, e-post eller webbiblioteket. Materialet kan förlängas högt 5 gånger.

 

Webbiblioteket

Webbiblioteket är öppet dygnet runt. Du kan förlänga dina lån och reservera biblioteksmaterial. Du kan kontrollera dina egna uppgifter, och vid behov göra ändringar.

Lånen kan maximalt förlängas 5 gånger och högst 7 dagar efter förfallodagen. En bok som reserverats av någon annan kan inte förlängas.

Du behöver bibliotekskort och PIN-kod för att kunna logga in i webbiblioteket. PIN-koden är personlig och du får den i våra betjäningspunkter mot uppvisande av lånekort och vid behov id. Du måste ha fyllt 9 år för att få din PIN-kod. Koden ges inte ut via e-post eller telefon.

Påminnelser, avgifter och ersättningar

Snabb cirkulation gynnar oss alla. Vi önskar att du returnerar dina lån senast när lånetiden går ut. Förseningsavgift är en avgift för de kravbrev som skickas ut till låntagare med försenat material.

- Påminnelse 1 (sänds ut 2 veckor efter förfallodagen) 2,00 €
- Påminnelse 2 (sänds ut 4 veckor efter förfallodagen) 4,00 €
- Faktura (sänds ut 6 veckor efter förfallodagen) 6,00 €

Bokbussens förseningspåminnelser sänds ut enligt följande:

- Påminnelse 1 (sänds ut 4 veckor efter förfallodagen) 2,00 €
- Påminnelse 2 (sänds ut 8 veckor efter förfallodagen) 4,00 €
- Faktura (sänds ut 12 veckor efter förfallodagen) 6,00 €

Förstört eller borttappat biblioteksmaterial ersätts. För nytt material ersätts nettopris, för äldre material ett uppskattat pris.

Kopior och utskrifter
Utskrifter i svart:
A4: 0,50 € (skolor och ideella föreningar 0,25€)
A3: 1,00 € (skolor och ideella föreningar 0,50€)

Utskrifter i färg:
A4: 1 € (skolor och ideella föreningar 0,60€)
A3: 2 € (skolor och ideella föreningar 1€)

Registerbeskrivning